Annons

Kalmar läns riksdagsledamöter måste ta ansvar för energieffektiviseringen

Den 17 december presenterade regeringen Sveriges första klimatpolitiska handlingsplan, som ska ta ett helhetsgrepp om svensk klimatpolitik. På DN Debatt berättade Isabella Lövin (MP) och Ibrahim Baylan (S) om den övergripande ansatsen att integrera klimatet i alla relevanta politikområden.
Publicerad 21 januari 2020
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Ju mindre energibehovet är desto lättare kommer det vara att möta upp med förnybara energikällor och fasa ut fossila bränslen”.
”Ju mindre energibehovet är desto lättare kommer det vara att möta upp med förnybara energikällor och fasa ut fossila bränslen”.Foto: Carin von Post

Men planen som presenteras missar energieffektiviseringens centrala roll. För att Kalmar län och Sverige ska klara klimatmålen krävs det att alla resurser används effektivt. Då är ökad energieffektivisering en hörnpelare. Energieffektivisering nämns förvisso i allmänna ordalag i planen men utan den konkretisering som behövs.

Sektorn bostäder och service står i dag för 40 procent av Sveriges totala energianvändning, och energianvändning i det svenska bostadsbeståndet uppgick under 2017 till drygt 77 terawattimmar. Om Sverige ska ha en chans att klara klimatomställningen behöver mycket av den energin frigöras och användas i transport- och industrisektorn, vilket kräver energieffektiviserande renoveringar av befintliga byggnader.

Annons

Vår bedömning är att sektorn bostäder och service måste minska den absoluta energianvändningen med hela 50 procent till 2045. För svenska bostäder motsvarar detta drygt 38,5 terawattimmar eller 1,5 miljon villors årliga energianvändning.

Ju mindre energibehovet är desto lättare kommer det vara att möta upp med förnybara energikällor och fasa ut fossila bränslen. Därför bör Kalmar läns riksdagsledamöter arbeta för att den klimatpolitiska handlingsplanen kompletteras med följande åtgärder:

• Inrätta en funktion för samordning av energieffektivisering som säkerställer att energieffektivisering beaktas inom alla samhällssektorer. Frågan är i dag utspridd på flera olika departement och myndigheter vilket fördröjer viktiga åtgärder.

• Utreda ett nytt mål för energieffektivisering. Dagens mål är alltför lågt satt i förhållande till den potential som finns och kommer inte att säkerställa ett resurseffektivt samhälle.

• Se över befintliga styrmedel för energieffektivisering med fokus på hur befintliga byggnader och verksamheter ska kunna minska sin energianvändning för att frigöra energi till andra sektorer som industri- och transportsektorn.

Mats Björs, vd, Swedisol

Lotta Bångens, vd, Energieffektiviseringsföretagen

Thomas Sunden, ordförande, Energieffektiviseringsföretagen

Annons
Annons
Annons
Annons