Annons

Insändare: Den goda skolan och digitaliseringen

Dagens digitaliserade skola är förstås i många avseenden bättre än den gamla folkskolan, men förmår inte att tillvarata hela den potential som står till förfogande.
Skola • Publicerad 15 juli 2021
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Interiör från ett klassrum i Matteus folkskola i Stockholm, omkring år 1900. Fotograf: okänd. Källa Stockholms stadsmuseum
Interiör från ett klassrum i Matteus folkskola i Stockholm, omkring år 1900. Fotograf: okänd. Källa Stockholms stadsmuseum

På bilden ser vi interiören av en skolsal vid Matteus folkskola i Stockholm, för cirka 120 år sedan, omkring år 1900. Klassen består av fler än 30 elever och alla är fokuserade på undervisningen. Läraren står vid katedern och berättar om Europa samtidigt som en elev guidar sina kamrater med en pekpinne på kartan. Samtliga elever har tillgång till egna läroböcker.

Är detta god eller dålig undervisning? Med hänsyn tagen till de förutsättningar som var gällande för hundratjugo år sedan svarar de flesta förmodligen: Ja, det var en fungerande och bra undervisning.

Annons

Den samtida reformpedagogen Ellen Key reste emellertid invändningar. Hon satte barnet och eleven i centrum och pläderade bland annat för elevaktiva arbetssätt, mer av berättande i undervisningen (Nils Holgerssons underbara resa), ett mer flexibelt schema, fri läsning och större samhällsengagemang.

Nästan tjugo år senare kom en stor del av Ellen Keys progressiva pedagogik att knäsättas i en läroplan för folkskolan, nämligen UPL 1919 (Undervisningsplan för folkskolan i Sverige).

Dessvärre stundade emellertid stora ekonomiska problem i världsekonomin, börskrascher och omfattande auktoritära inslag i politiken, samt även världskrig, under de följande decennierna. Sammantaget gjorde detta att UPL 1919 aldrig kom att implementeras i sin helhet och att en mer auktoritär undervisning i stället praktiserades.

Tekniken utvecklades dock vid denna tid till skolans fromma och redan vid slutet av 20-talet startade skolradion sina populära sändningar med berättelser, föredrag, musik och lite längre fram även undervisning i engelska. Elever och lärare lyssnade till direktsändningar i radioapparater.

Under 30-talet fick många skolor också möjlighet att visa film för eleverna och även att låta dem lyssna till grammofoninspelningar. Efter kriget kom bandspelarna och ljudet kunde bildsättas med illustrationer i form av bildband eller diabilder och på 60-talet introducerades skol-TV och videobandspelare.

Formellt implementerades grundskolan och dess första läroplan (Lgr 62) år 1962, men det skulle dröja ända in på 70-talet innan det gamla parallellskolesystemet hade avvecklats helt.

Vid införandet av läroplanen Lgr 80, var emellertid en för alla elever gemensam grundskola definitivt fungerande i Sverige.

Lgr 80 pläderade för elevaktiva arbetssätt i Ellen Keys anda och satte värdegrundsarbetet i förgrunden. Lärarna gavs stor frihet att tillsammans med eleverna utforma undervisningen på eget sätt. Svensk skola blomstrade och resultaten nådde toppnivåer.

På 80-talet kom de första skoldatorerna och vid mitten av 90-talet började skolorna få tillgång till internet. Under 2000-talets två inledande decennier försågs eleverna successivt med egna datorer, och praktiskt taget alla skolor är i dag uppkopplades mot internet.

Dessvärre avstannade den positiva skolutvecklingen i vårt land under 90-talet. Ett nytt parallellskolesystem etablerades i och med införandet av marknadsanpassade friskolor och läroplanerna blev alltmer detaljstyrande. Framför allt gäller detta Lgr 11 med sina detaljerade kunskapskrav och anslutande anvisningar om bedömning av elevernas prestationer. Lgr 80:s och Ellen Keys idéer om eleven i centrum och elevaktiva arbetssätt var som bortblåsta.

Annons

Digitaliseringen av skolan har medfört att möjligheterna för lärare att individanpassa undervisningen ökat markant, vilket innebär att det i dag finns bättre förutsättningar än kanske någonsin att tillämpa sådana elevaktiva och kreativa arbetssätt som Ellen Key förespråkade och som gav svensk skola framgång under 80-talet.

Den goda skolan skulle nu således med fördel kunna återförverkligas, men även denna gång lägger politiken hinder i vägen. En fortsatt auktoritär undervisning påtvingas lärarna av den rådande skolpolitiken och de gällande styrdokumenten. Skolarbetet har därmed blivit tråkigt, enahanda och föga utvecklande. Varken lärare eller elever är tillfreds med nuvarande direktiv för undervisningen, där bedömningar och betyg ställs i centrum i stället för lärande och bildning.

Politikerna måste tänka om: Framtidens innovativa och demokratiska samhällsbygge kommer att kräva bildade och självständigt tänkande individer, inte marionetter.

Rolf Ekelund, filosofie magister, utbildad ämneslärare, tidigare läromedelsförläggare

”Framtidens innovativa och demokratiska samhällsbygge kommer att kräva bildade och självständigt tänkande individer, inte marionetter.”
Rolf Ekelund
Annons
Annons
Annons
Annons