Åsikter

Så kan allergivården i Kalmar län hjälpa fler

Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för Forska!Sverige Clearry Ruisla, Astma- och Allergiföreningen i Kalmar län Karin Meyer, VD Apotekarsocieteten Katrine Riklund, prorektor Umeå universitet ,

Astma och allergi ökar kraftigt i hela världen och allergier är numera en av våra största folksjukdomar. Tack vare forskningens framsteg kan orsaken bakom många allergier behandlas i dag. Nya siffror visar dock att antalet som får behandling skiljer sig kraftigt åt mellan länen.

Fyra av tio svenskar har en allergisk sjukdom. Bland barn och ungdomar i Sverige är allergisjukdom den vanligaste kroniska sjukdomen. Hur många som drabbas blir plågsamt tydligt nu när pollensäsongen är här.

Allergisjukdomar innebär ofta en dold funktionsnedsättning. De kan leda till stora inskränkningar i vardagen och kraftigt försämrad livskvalitet för såväl berörda som anhöriga. Många upplever oro, ångest, utanförskap och bristande förståelse från omgivningen. Den som har svår allergi riskerar också att drabbas av en livshotande allergisk chock.

Samtidigt får den ökade utbredningen av allergi stora ekonomiska konsekvenser, både för de drabbade och för samhället. Till exempel beräknas enbart allergisk snuva kosta samhället 12 miljarder kronor varje år i Sverige.

Tack vare forskningens framsteg kan själva orsaken till många allergier och allergisk astma behandlas med allergivaccination i dag. En lyckad behandling förbättrar livskvaliteten avsevärt, eftersom de allergiska besvären och behovet av mediciner minskar eller till och med försvinner. Även risken att drabbas av livshotande reaktioner minskar.

Nya siffror från allergiforskningsföretaget ALK visar dock att det är stora skillnader i hur många som behandlas med allergivaccination i olika delar av landet. I Kalmar län fick 14 patienter per 10 000 invånare allergivaccination i fjol. I Norge och Danmark behandlas mer än dubbelt så många patienter. Bara ett av Sveriges län – Halland, där 40 patienter per 10 000 invånare behandlades med allergivaccination under 2016 – når upp till samma nivå som våra skandinaviska grannländer.

Det är oklart vad skillnaderna beror på, men tillgången till en effektiv och likvärdig vård oavsett var vi bor är en viktig fråga som berör och engagerar. Bara 17 procent av invånarna i Regionen instämmer helt i att patienter på svenska sjukhus har tillgång till de säkraste och bästa behandlingarna, enligt en Sifo-undersökning gjord på uppdrag av Forska!Sverige. Så få som fem procent instämmer helt i påståendet att vi har en jämlik vård i Sverige.

Om vi ska leva upp till målsättningen att svensk sjukvård ska vara världsledande måste vården på ett effektivt och jämlikt sätt använda sig av ny medicinsk kunskap och forskning. Genom att öka satsningarna på medicinsk forskning och använda resultaten i vården kan vi göra bördan lättare för alla som har allergier – i Kalmar län och i hela landet.