Åsikter

Samarbete framför en Ölandskommun

Åsikter

Fullmäktige i Borgholms kommun har beslutat att kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens presidier tillsammans med en representant från Centerpartiet får i uppdrag att inleda samtal med representanter för Mörbylånga kommun utifrån SKL:s utredning Öland – en kommun.

Nu tillsätts en projektledare som får ett uppdrag att ta fram ett underlag som ska presenteras i slutet av året. SKL:s utredning ger en ganska bra bild av vad Ölänningarna har att ta ställning till i en folkomröstning om en kommun, vi tror inte ytterligare utredning kan tillföra mer i denna fråga.

Gissur Erlingsson (som SKL:s utredning hänvisar till) är forskare och lärare på Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings universitet.

Han konstaterar att man bör tänka igenom ett par varv vad det är man tror man uppnår med sammanläggningen och därför också särskilt fundera igenom var sammanläggningar kan ha bäst chans att få långsiktigt lyckade utfall. Varför? Jo, vi tycks med hyfsat hög säkerhet kunna säga vad vi förlorar på gungorna (demokratiska värden kommer att påverkas negativt av en sammanläggning), samtidigt som det inte är alldeles säkert om vi tar igen det på karusellerna (det tycks i vart fall inte finnas någon automatik i besparingarna och de administrativa effektivitetsvinsterna som följer av sammanläggningar).

Om vi nu tycker att kommunerna är för små, är då lösningen att slå ihop två små kommuner till en ny liten kommun den bästa? Vi borde istället, med ett längre tidsperspektiv, titta på möjligheterna med en Kalmarsundskommun. Det skulle kunna bli en kommun med runt hundratusen invånare. En tillräckligt stor kommun för att kunna ha självstyrande kommundelsnämnder (jämför Södermöre i Kalmar) i de olika kommundelarna. Vi förlorar inte så mycket på gungorna...

I det korta perspektivet ska vi titta på hur vi kan utveckla samverkan. Räddningstjänsten och gymnasieverksamheten är goda exempel på samverkan. Vi tror att det går att utveckla samverkan ytterligare inom skolområdet, utred detta. Vi tycker även att Borgholms kommun ska ansluta sig till KSRR, som har utvecklats till stark regional aktör. Vi bör även titta på om vi kan tillföra vårt gemensamma kommunalförbund fler uppgifter.

Internt bör Borgholm Energi renodlas som ett energi- och VA-bolag. Övriga uppgifter kan flyttas tillbaka till kommunen. Investeringstrycket är högt och försäljning av tillgångar bör övervägas. Hälsocentralen Resedan, Smörblomman och Hammaren är exempel på fastigheter man kan erbjuda öppna marknaden.

Sammanfattningsvis:

I det korta perspektivet utreds möjligheterna till samverkan och att städa i den egna organisationen. I det längre perspektivet, utreda möjligheterna med Kalmarsunds kommun.

Det behövs ett nytt ledarskap i Borgholms kommun.

Centerpartiet i Borgholms kommun

Staffan Larsson, ordförande