Sport

Valets hetaste idrottsfrågor i Mörbylånga enligt politikerna

VALET 2018 Artikeln publicerades
Foto: stefanschurr

På söndag är det val och nu när valspurten snart nått målsnöret passar vi på att ta pulsen på partiernas idrottspolitik inför kommande mandatperiod. Först ut är politikerna i Mörbylånga kommun och på lördag är det Borgholmspolitikernas tur.

 

1. Vad vill ditt parti göra för kommunens idrottsliv under kommande mandatperiod? (Vad vill ni konkret satsa på?)

2. Vad är idrottens största utmaning i kommunen i dagsläget som ni ser det? (Hur löser man det i så fall?)

3. Vad betyder idrotten (och föreningslivet) för kommunen?

 

Sebastian Hallén, Liberalerna

1. Rent konkret måste exempelvis konstgräsplanen i Gårdby bli klar under kommande mandatperiod. Vi ser också gärna ett område med planer för spontanidrott i området runt Zokker i det nya planprogrammet för Mörbylånga.

2. Signalerna vi får är att det är svårt att tillgodose träningstider för alla föreningar. Det enda sättet att lösa detta är att bygga ytterligare sporthallar. När det nya högstadiet i Färjestaden byggs blir det även en ny sporthall.

3. Det är oerhört viktigt, ur flera perspektiv. Ett rikt föreningsliv skapar livsglädje, ökar förståelsen för andra människor och gör vår kommun mer attraktiv att bo och leva i. Det finns också folkhälsoaspekter där både idrott och kultur bidrar till en bättre hälsa.

 

Henrik Yngvesson, Moderaterna

1. Vi vill inrätta en investeringsfond för kommunens idrottsföreningar då vi ser att det finns stora behov av upprustning av anläggningarna. Vi vill att konstgräsplanen byggs i Gårdby enligt plan. Vi vill att det tillskapas ridleder som ger möjlighet för en utveckling av ridsporten- bed and boxVi vill dra nytta av Ironmans popularitet och i samverkan med föreningarna anordna egna små tävlingar- förslag Ironkids. Vi vill bygga en ny sporthall i anslutning till Färjehallen. Vi vill utreda möjligheten att även bygga en ny sporthall i Glömminge. Vi vill införa Fritidsbanken där man kan låna idrottsutrustning. Vi vill se om ytan söder om nuvarande Arnevallen kan göras om till en friidrottsarena. Vi vill bygga ut de tätortsnära cykelvägarna för att stimulera till ökad cykling.

2. Att få ledare att ställa upp ideellt i alla våra föreningar. Det är en utmaning som funnits i många år, och inte den enklaste att lösa. Jag tror att det kan gå att locka fler om ansvaret kan fördelas på fler personer, samt att ledarna erbjuds utbildningar i större omfattning.

3. Otroligt mycket. Idrott och föreningslivet skapar positiva mervärden för oss som bor i kommunen. Vi får en förbättrad hälsa, både fysiskt som psykiskt. Idrotten stimulerar våra invånare till fysisk aktivitet. Vi vet att föreningsaktiva ungdomar också i högre grad väljer att stanna kvar som boende i kommunen, alternativt flytta tillbaka efter studier. Idrott och föreningsliv har också en mycket stor social betydelse, för alla åldrar. Ett rikt idrotts- och föreningsliv gör kommunen attraktiv att bo kvar i eller flytta till.

Flera partier vill ha en ny idrottshall i anslutning till Färjehallen.
Flera partier vill ha en ny idrottshall i anslutning till Färjehallen.

Per Fredriksson, Trygghetspartiet Södra Öland

1.Först måste kommunen ta med ordet Fritid i organisationen. Kultur och Fritid hör ihop.

2. Utmaningen är att dålig ekonomi, kanske hindrar byggandet av en sedan 40 år lovad Friidrottsanläggning. En stor utmaning är bristen på ledare. Underhållet av sporthallar är eftersatt speciellt (Gårdby). Alla större bostadsområden bör ha närhet till löpslingor. Gör kalkbrottet till en naturlig träningsbana för simning. Konstgräsplan i Gårdby.

3. Friskvård och Idrott ger en friskare befolkning och en känsla av samhörighet. Idrotten ger ungdomar sysselsättning och förhindrar annan mindre bra sysselsättning.

 

Erik Cardfelt och Karin Olsson, Vänsterpartiet

1. Vi vill införa en avgiftsfri idrottsskola för alla 6–12-åringar. Med ett par träningstillfällen i veckan får barnen, utan kostnad, möjlighet att prova på olika sporter, utan press att specialisera sig för tidigt. Idrottsskolan kan vara ett samarrangemang med ideella föreningar och pågå under minst en termin. Därefter kan barnen välja att stanna kvar i idrottsskolans regi eller gå med i föreningarnas övriga verksamhet. Denna satsning gör det också möjligt för respektive idrottsförening att värva deltagande barn och ungdom till sin idrott.

2. Att få barn och unga att röra sig mer. Att se till att alla - både flickor och pojkar - har tillgång och bra träningstider. Ett ökat stöd till föreningslivet vore bra, men tyvärr har alla andra partier (utom Miljöpartiet) valt att ge bidrag på 350 000 kronor + moms (437 500:-) per år till Ironman, som ägs av ett privat amerikanskt bolag. Under 5 år blir det mer än 2 miljoner. (Det är vad en konstgräsplan i Gårdby behöver ytterligare för att bli verklighet och tänk vad Mörbylångas föreningar kunnat göra med dessa pengar.)

3. Fysisk aktivitet är bra för hälsan och ger också bättre skolresultat och sociala kontakter. Barn är i och för sig oftast öppna och rättvisetänkande av sig själva, men att idrotta tillsammans med andra med annan bakgrund än den egna bidrar kan också leda till ökad tolerans i samhället.

 

Eric Dicksson, Kristdemokraterna

1. Underlätta för och stödja idrottslivet eftersom de hjälper till att sysselsätta och ger friskvård för barn och ungdomar.

2. Integration och att få med alla som vill oavsett ekonomisk bakgrund.

3. Betyder mycket, invånare som tränar och rör på sig mår och presterar bättre. Mindre sjukskrivningar vilket leder till mer skatteintäkter. Även bra för integration och samhällsgemenskapen.

 

Matilda Wärenfalk, Socialdemokraterna

1. Vi vill öka samarbetet med Kalmar kommun runt idrottsturism inom golf, cykel, häst, löpning och simning. Tillsammans med idrottsföreningarna här i kommunen vill vi se över befintliga lokaler och behovet av nya idrottsanläggningar och tillsammans göra en plan för dessa.

2. De största utmaningarna är att hitta resurser till anläggningarna samt att göra så många som möjligt nöjda med tiderna i hallarna. Att få till en bra kommunikation och samarbete mellan kommunen och alla berörda föreningar och idrottsgrenar är en viktig nyckel till lösningen. Utbildning av ledare är också viktigt att prioritera.

3. Idrotten och föreningslivet betyder oerhört mycket för kommunen. Vi måste ge invånarna i allmänhet och barnen i synnerhet goda förutsättningar för ett rikt och hälsosamt fritidsliv. Vi vill prioritera fler motionärer i alla åldrar snarare än elitsatsningar på några få.

Konstgräsplan i Gårdby? Flera partier är tydliga med att de vill få klart den under kommande mandatperiod.
Foto: waddle
Konstgräsplan i Gårdby? Flera partier är tydliga med att de vill få klart den under kommande mandatperiod.

Olof Nilsson, Sverigedemokraterna

1 Kanske försöka få till någon mer möjlighet att kunna träna inomhus.

2 Träningsmöjligheter under vintertid är svårt då det är många som behöver de tider som finns i hallarna.

3 Betyder mycket då ju idrotten även är ett ansikte utåt för kommunen.

 

Anna-Kajsa Arnesson, Centerpartiet

1. Se till att den planerade konstgräsplanen i Gårdby anläggs. Underhåll och renovering av befintliga idrottsanläggningar med hjälp av en åtgärdsplan. Vara en medaktör vi tillskapande av fler mindre anläggningar för spontanidrott och enklare utegym. För att trygga rekrytering i alla olika slags föreningar skulle tidig utbildning i föreningskunskap vara till stor nytta. Se över utbudet av att kunna ta del av olika slags idrotter, även för personer med olika slags handikapp. Viktigt att det finns alternativ både inom lagidrott och idrott för ensamutövare.” Storting” med idrottsrörelsen en gång per år med uppföljning och verkställande av gemensamma beslut.

2. Få ännu fler ideella krafter att dela på den arbetsbörda som det ändå är att driva en verksamhet. Eftersom det mesta bygger på frivilligt engagemang så kan man inte tvinga någon att hjälpa till. Däremot kan en bra styrd idrottsförening visa på och erbjuda en väldigt fin gemenskap som på så sätt genererar mer hjälp från många, en kan inte göra allt men alla kan göra något. Under den dialogrunda som politiken genomfört har framkommit önskemål om att,kommunen ska anställa och organisera en resurspool med personer som kan hjälpa till med vaktmästarsysslor samt kunna göra administrativa uppgifter åt föreningarna.

3. I kombination med bostad, jobb via ett framgångsrikt näringsliv och ett rikt kulturutbud så är idrottsrörelsen/föreningsverksamheten helt avgörande för hur ett samhälle mår och utvecklas såväl på landsbygd som i tätort.

 

Ulf Elgehed, Miljöpartiet

1. Jag brukar referera till Ekerum som ju är väldigt duktiga när det gäller att satsa på olika evenemang och jag har själv ordnat lite idrottstävlingar tidigare – bland annat Victoria-tennisen. Så lite olika idrottsevenemang som framför allt lockar ungdomar till Öland kommer jag jobba för. Överlag är vi dåliga på att göra aktiviteter för ungdomar.

2. Idrotten generellt har svårt att få människor att engagera sig ideellt. Ofta engagerar man sig en liten stund när man har egna barn, men människor har för mycket omkring sig och jag tror att det är svårt att få ideella krafter och att få någon bärighet i det. Jag tror att man måste hitta någon slags ersättningsform. Jag tror att tiden är förbi då människor har möjlighet att jobba ideellt, utan om man ställer upp ska man i alla fall ha lite milersättning när man skjutsar och när man har ett möte så borde man ha vissa ansvarsområden och då har man också en pott för de människor som är aktiva. Det är min personliga uppfattning.

3. Det betyder oerhört mycket. Det är bara att titta på fotbollsskolan i Borgholm dit över 200 ungdomar var engagerade för femton år sedan. Både bofasta och sommarölänningar var med och en del av näringslivet var med och sponsrade. Jag tror att för att Öland överhuvudtaget ska lyckas växa så måste vi ha en ungdomsverksamhet och fylla på underifrån. Det är precis som i politiken – fyller vi inte på underifrån så kommer vi snart tappa medlemmar och då dör vi ut. Ungdomar och idrott är a och o.