”Trafikutbudet har faktiskt ökat i Borgholms kommun”

Insändare Artikeln publicerades
”Politikens uppdrag till KLT är att närtrafiken ska ha fokus att hitta resmöjligheter och att det ska bli enklare och bättre att boka resor”, skriver Peter Wretlund.
Foto: Pressbild
”Politikens uppdrag till KLT är att närtrafiken ska ha fokus att hitta resmöjligheter och att det ska bli enklare och bättre att boka resor”, skriver Peter Wretlund.

Politiker från M, KD och Framtid Öland ställer i en insändare frågor till Kalmar länstrafik om kollektivtrafiken på norra Öland. Jag ska försöka förklara och bemöta den kritik som framförs. Men låt mig först slå fast huvudinriktningen för KLT: den är att tillhandahålla en väl utbyggd kollektivtrafik och på det sättet utveckla länet genom att möjliggöra pendling till arbete, studier och fritidsaktiviteter.

De kommande åren kommer ytterligare kraft läggas på att utveckla ett smart resande där bussen ska knytas ihop med bilen på ett bättre sätt. Det ska finnas både ekonomiska och praktiska incitament att ställa bilen till förmån för ett kollektivt resande. Vi vill också fortsätta utveckla samordningen mellan linjelagd trafik, anropsstyrd närtrafik, skoltrafik och serviceresor för att ge resenärerna ett större utbud av kollektivtrafik. För landsbygd och mindre orter är särskilt närtrafiken ett sätt att hitta anpassningar och flexibla lösningar. Politikens uppdrag till KLT är att närtrafiken ska ha fokus att hitta resmöjligheter och att det ska bli enklare och bättre att boka resor.

Två stora nyheter som Länsunionen har presenterat i sin senaste budget är vörda att notera i sammanhanget:

En ny produkt för skolungdomar ska införas från sex till 19 år den 1 januari 2020. Det är en fritidsbiljett för skolungdomar med terminsgiltighet. Fritidskortet ska fungera som komplement men inte vara knuten till terminskortet och kommer att kunna användas efter skoltid vid resor till och från fritidsaktiviteter. Biljettprodukten kommer även att vara giltig för resor hela trafikdygnet vid skolans lovdagar.

Invånare som har behov av färdtjänst och som inte kan använda sig av den allmänna kollektivtrafiken kommer att få enklare och tydligare service från och med januari 2020. I och med denna förändring kommer det att bli lättare att få både tillstånd samt permanenta resetillstånd.

Båda dessa förbättringar kommer att gynna invånare på Öland. Nu till mina svar på de mer specifika frågorna.

Har trafiken på norra Öland försämrats? För några år sedan drog KLT in trafik mot norra Öland då KLT parallellkörde med kommunens egen trafik. Sedan ett år tillbaka så har Kalmar länstrafik upphandlat även skolskjutstrafiken i Borgholms kommun som numera även är öppen för vem som helst att åka med. Så trafikutbudet har faktiskt ökat i Borgholms kommun under senaste året. Sedan har jag full respekt för att man ändå vill ha fler och tätare turer.

Varför har ni ändrat reglerna för närtrafik? KLT har under de sista månaderna för året tvingats ändra tid för bokning av Närtrafiken. Detta gäller tills det nya avtalet träder i kraft vid årsskiftet. Grunden för detta är att flera av trafikbolagen som kommer att upphöra efter innevarande avtalstid har svårt med att upprätthålla fordon och förare.

Den tidsbegränsade förändringen gäller till och med februari då vi även arbetar med att förbättra och uppgradera KLTs system. Resenärerna har informerats via SMS, Kalmar länstrafiks hemsida samt via informationsmeddelande till alla som ringt in och bokat Närtrafik dagarna före förändringen infördes.

Vad kostar närtrafiken på Öland varje år? Kostnaderna för respektive närtrafikområde särredovisas inte, därför kan jag inte redovisa hur kostnaden ser ut för Närtrafiken på Öland.

Tycker ni själva att ni har lyckas med ert uppdrag att skapa en tillgänglig och bra kollektivtrafik efter skattehöjningen 2012?

Nöjd blir man aldrig och personligen har jag bara haft ordförandeskapet i Trafikstyrelsen i knappt ett år. Men de senaste årens utveckling måste ändå anses ha varit mycket lyckad. Länet har haft en kraftig resandeutveckling. Resandeökningen har sedan 2012 gått från 7 till 11 miljoner resenärer.

Skattehöjningen och satsningen på 100 miljoner kronor riktades mot följande tre åtgärder för att bygga upp och förstärka länets trafik: bygga ut stråktrafiken, det vill säga de starka linjer som sammanbinder kommunhuvudorterna i länet, likställt Närtrafikutbud i hela länet och utbyggd Krösatågstrafik. Utbudet av Närtrafiken i Borgholms kommun innan skatteväxlingen var endast kompletteringsturer två gånger i veckan. I och med skatteväxlingen infördes Närtrafik på samma villkor i hela länet i fråga om turutbud. Nu går det minst 3 dubbelturer per vardag och en dubbeltur lördagar.

När det sedan gäller bemötande och det konkreta exempel som nämndes är det bara att beklaga om så har inträffat. KLTs personal uppträder normalt korrekt och erhåller mycket höga betyg i kundbemötandet. Men skulle vi få kännedom om ett ett dåligt bemötande så tar KLT det givetvis direkt med berörd medarbetare. KLT håller kontinuerlig bemötandeutbildning för all egen personal och för trafikföretagens personal.

Peter Wretlund (S)

Regionråd och ordförande i Trafikstyrelsen