Annons

Siffrorna säger inte hela sanningen

Sanningen är att Region Kalmar läns verksamheter har gjort ett resultat på minus 361 miljoner kronor för år 2019. Att finansförvaltningen räddar upp situationen och att resultatet efter finansiella intäkter ”bara” blir minus 11 miljoner är en klen tröst.
Publicerad 7 mars 2020
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Malin Sjölander (M).
Malin Sjölander (M).

Men hur kan då regionen ändå redovisa ett positivt resultat på 170 miljoner kronor, undrar den nyfikne. Detta beror på en ny lagstiftning, där man numera måste redovisa marknadsvärdet på orealiserade finansiella tillgångarna vid bokslutet. Ökningen av dessa uppgick vid bokslutet till 181 miljoner kronor. Självklart ska regionen följa lagen och redovisa korrekt. Men att i media gå ut och berätta att detta är ett överskott, det vill säga att de verkliga intäkterna varit större än utgifterna gör mig både oroad och provocerad.

Kraftigt förenklat blir sättet att resonera jämförbart med att värdera upp sitt hus och tro att man ska kunna leva på det ökade värdet. Pengarna finns bara i teorin. Pengarna finns bara den dagen vi säljer själva huset. Och det har vi inte gjort.

Annons

När vi tar bort värdeökningen på 181 miljoner så är regionens ekonomi fortfarande i ett mycket allvarligt läge. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen gör ett underskott på 325,8 miljoner, primärvårdens underskott är 48 miljoner och kollektivtrafikens underskott är 2,9 miljoner. Som exempel på den misslyckade styrningen av Regionen kan nämnas att kostnaderna för hyrläkare och hyrsjuksköterskor ökar även år 2019. Kostnaderna för inhyrd personal ökar till 211 miljoner, jämfört med 208 miljoner år 2018 och 153 miljoner år 2017.

Under år 2019 har vi Moderater tillsammans med Kristdemokraterna lagt flera förslag för att styra upp arbetet med budget och den ekonomiska uppföljningen. Vi vill reformera hela budgetprocessen i grunden och skapa förutsättningar för verksamheterna att nå budgetmålen. Vi vill också utveckla månadsrapporteringen till styrelsen, rapporteringen måste vara mer utförlig så att korrekta analyser kan göras och styrelsen därefter kan fatta kloka beslut om åtgärder. Tyvärr har majoriteten avslagit våra förslag och den ekonomiska situationen har förvärrats med rekordunderskott som resultat. Trots att vi moderater är i opposition har vi lagt förslag för att ta ansvar för regionens ekonomi. Majoritetens svar har hittills bara varit en skattehöjning på 250 miljoner kronor. Pengar som riskerar att helt ätas upp av den fortsatt okontrollerade ökningen av kostnader.

Jag är hoppfull, fortfarande är år 2020 i sin linda och tid för åtgärder och handling finns, jag kommer fortsätta att driva på majoriteten för att våra förslag för bättre styrning av ekonomin ska kunna leda till en region där vi alla kan vara trygga med att det är ordning och reda både i budget och redovisning, god ekonomisk hushållning är en förutsättning för att Region Kalmar län ska kunna ge medborgarna långsiktig trygghet.

Malin Sjölander (M)

Oppositionsråd och vice ordförande i regionstyrelsen

Annons
Annons
Annons
Annons