Insändare: Svensk Vindenergi: Tidigarelägg och reformera vindkraftsvetot

”Vindkraftsbranschen har länge velat ta bort det kommunala vetot”, skriver Camilla Brodin och Anders Andersson (KD) i Ölandsbladet den 23 oktober. Så var det förr, men det stämmer inte längre.
Publicerad 8 november 2020
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Linda Burenius, ordförande Svensk Vindenergi.
Linda Burenius, ordförande Svensk Vindenergi.Foto: Peter Jönsson

Branschorganisationen Svensk Vindenergi anser att en kommun ska ha en avgörande roll när det planeras för ny vindkraft. Vi har därför föreslagit att kommunernas vetorätt justeras så att kommunens beslut lämnas tidigt, gäller lokaliseringen och inte tillåts ändras under processens gång.

En förändring av det kommunala vetot har starkt stöd bland allmänheten. I en Sifo-undersökning våren 2020 ställdes frågan: ”Vad anser du om förslaget att kommunerna ska ta ställning till vindkraftsärenden i ett tidigare skede än i dag?”. Fyra av fem svenskar, 80 procent, är positiva till att kommunens beslut ska ges tidigare än i dag.

I en enkät som Svensk Vindenergi tidigare i år genomförde till riksdagspartierna finns ett brett stöd för tidigarelägga det kommunala beslutet och att detta ställningstagande enbart ska baseras på lämplig mark- och vattenanvändning inom kommunen.

Det befintliga kommunala vetot har många brister. När det infördes 2009 fick Sverige en lag som möjliggör kommunala beslut som är helt godtyckliga, inte behöver motiveras, inte kan överklagas, är svåra att förutse, kan ändras under tillståndsprocessen och som gör att kommuner kan begära ersättning för att fatta ett positivt beslut. Inget av detta hör hemma i en modern demokrati.

Det nuvarande vindkraftsvetot är alltså inte förenligt med de principer om saklighet och objektivitet som är centrala vid tillståndsprövningar och all annan myndighetsutövning.

Mot denna bakgrund föreslog Naturvårdsverket och Energimyndigheten 2017 att det kommunala vindkraftsvetot skulle upphävas, men samtidigt lade myndigheterna fram ett alternativförslag om att kommunernas beslut skulle tidigareläggas och modifieras.

Regeringens nya utredning ska ta fram förslag som kan göra miljöprövningen av vindkraft mer rättssäker och förutsägbar. Svensk Vindenergi föreslår att kommunernas vetorätt justeras så att deras beslut lämnas tidigt, gäller lokaliseringen och inte får ändras under processens gång. Vi hoppas och tror att det kan skapas en tydlig riksdagsmajoritet för detta förslag.

Camilla Brodin och Anders Andersson (KD) slår fast: ”Det råder inga tvivel om att vindkraften fyller en viktig funktion.” De nämner att vindkraften, tillsammans med annan elproduktion, gjort Sverige till ”ett land inom EU med lägst klimatutsläpp inom sin elproduktion”. Det är bra att politikerna betonar den stora klimatnyttan. Samtidigt innebär de 100 miljarder som nyligen investerats i vindkraftsutbyggnad att elpriset pressas och att vi attraherar nya industrier till Sverige.

Linda Burenius, ordförande Svensk Vindenergi