Annons

Insändare: ”Hela projektet verkar gå stick i stäv med både trafik- och miljömål”

Debatten om de regionala 375 miljonerna till undergång(ar) eller övergång(ar) på/vid/till en ombyggd väg 136 svallar vidare, för eller emot. Debattörer för en sansad förbättring med god åtkomst till busspendling, fler hållplatser i stället för färre, och höjd säkerhet för de oskyddade trafikanterna har på ledarplats kallats återkommande nejsägare, om det åsyftas grupp eller enskild individ framgick ej.
Insändare • Publicerad 17 maj 2021
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
136:ans framtid är under debatt.
136:ans framtid är under debatt.

Då ombyggnaden är så omfattande på den nu aktuella sträckan mellan befintligt mitträcke i Algutsrum fram till Sönneborg blir det en helt ny 136:a med stor påverkan för miljö för människa och natur.

Hela projektet verkar gå stick i stäv med både trafik- och miljömål klubbade i vår riksdag. Måhända tycker sej vårt regionstyre tillsamman med vår länstrafik att de då med ”egna” (varav del mina) satsade skattekronor kan kringgå dessa ”klubbslag”.

Annons

Bland annat skriver Trafikverket nationellt under rubriken, citat:

”Nationella miljökvalitetsmål med regionala delmål.”

Sverige har 16 nationella miljökvalitetsmål med tillhörande delmål vilka beskriver det tillstånd i miljön som behövs för att samhället ska vara ekologiskt hållbart. Miljökvalitetsmålen fungerar som riktmärken för allt svenskt miljöarbete och är vägledande i tillämpningen av Miljöbalken. Målen är beslutade av Riksdagen.

Arbetet med miljökvalitetsmålen och tillhörande delmål vilar på fem grundläggande värderingar.

Att en ekologisk utveckling ska:

främja människors hälsa

värna den biologiska mångfalden

ta tillvara de kulturhistoriska värdena

bevara ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga och

trygga en god hushållning med naturresurser”.

Annons

Vidare skriver man, med förtydligande för vart och ett, att de mest relevanta nationella miljökvalitetsmålen är:

”Begränsad klimatpåverkan.

Grundvatten av god kvalitet.

Levande sjöar och vattendrag.

Hav i balans samt levande kust och skärgård.

God bebyggd miljö.

Frisk luft”.

Kan inte för mitt innersta inre se att det projekt som Region Kalmar Län med Kalmar Läns trafik som bandhund tillsammans med vårt lokalkontor av Trafikverket på en enda punkt stämmer med de mål, klubbade i Riksdagen och inskrivna i Miljöbalken av vilka några ovan refererats. Men vad vet jag, inte nejsägare men mer för sansade och kloka åtgärder.

Sök gärna på ”Målsättningar-Trafikverket” – ”Miljömål i Transportplaneringen- Naturvårdsverket”

Per-Ola T Nilsson

Annons

Ps. snälla använd del av de 375 miljonerna till att flytta befintlig mitträcke fram till Bron till rätt sida.

Annons
Annons
Annons
Annons