Insändare: Det är en lögn om yttre hamnen

Det är en lögn att Borgholms yttre hamn är den sista och enda ytan där Borgholm kan expandera. Bördig åkermark skall vi vara rädda om, men inom tio minuters cykelavstånd runt Borgholm finns mark som är mager, stenig eller förbuskad och som kan användas för nya bostäder.
Insändare • Publicerad 28 maj 2022
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
yttre hamnen
yttre hamnenFoto: Michael Ståhl

Trots att det dagligen rapporteras om de förestående klimatförändringarna kör Borgholms politiker på med planer som har sitt ursprung från 1980-talet.

Vad som inte nämns i de styrandes gemensamma insändare från den 19:de maj är att planerna för yttre hamnen omfattar 200 bostäder med hus som skall bli upp till 10 våningar höga.

För att kringgå de regler som finns för havsnära bostäder brukar man låta stora delar av nedersta våningen utgöras av förråd och garage. Bostäder byggs först på andra våningen. Detta gör att husen ofta upplevs som klumpiga, föga inbjudande och inte passar i en småstad.

Den tillgängliga ytan kan inte räcka för parkeringar åt alla dessa lägenheter och tillgängligheten till hamnen för övriga kommuninnevånare kommer givetvis att begränsas.

Borgholms plan för klimatanpassning är ett skämt och har för många hål och brister. Den består mest av några väl formulerade ord på ett papper. De kommuner som lyssnat på den samlade vetenskapen har redan börjat vidta åtgärder medan man i Borgholm fortfarande tillåter byggnation på den minsta tillåtna gränsen. Många hus ligger redan i dag för lågt och kommer i framtiden kräva åtgärder. Vill framtida kommuninnevånare (våra barn) ta ansvar och kostnader för de misstag vi gör i dag?

Den planerade byggnationen av en ny stadsdel i hamnen är den största och mest omfattande förändring av Borgholm på 200 år om den genomförs. Det är därför viktigt att detaljplanen presenteras och lämnas ut för samråd före valet i höst, så att alla har möjlighet att tycka till.

Vi kan behöva vår hamn till hamn i framtiden. Använd ytorna till park och parkering med fler träd och planteringar. Bygg några nya veksamhetslokaler för nya företg. Lantmännens gamla verkstad skulle kunna få vara verkstad eller något helt annat. Swedish Agros hus kan göras om till en servering och Gösta Gerdsjös kulturhistoriskt värdefulla magasin skulle kunna bli en fantastisk festlokal som inte skulle störa intilliggande grannar. Stora fria ytor skulle bli perfekta för olika evenemang och en tillgång för alla borgholmsbor och besökare.

Göran Karlsson