”Beslut som fattats av fullmäktige ska verkställas”

Det är inte första gången som insändarskribenten Karl Mjörndal har synpunkter på vad som planeras i Mörbylånga hamn. Som boende i Mörbylånga och granne till hamnområdet har han utnyttjat sin möjlighet som sakägare att lämna yttranden och överklaga besluten vid ett flertal tillfällen, precis som det ska vara i ett demokratiskt samhälle.
Publicerad 31 augusti 2019
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Henrik Yngvesson (M), tidigare kommunalråd.
Henrik Yngvesson (M), tidigare kommunalråd.Foto: Arkiv

Han borde veta att beslut som fattas av kommunfullmäktige också ska verkställas. Detta beslut om hamnen i Mörbylånga togs av en bred majoritet av fullmäktiges ledamöter, allt i akt och mening att få en efterlängtad utveckling av Mörbylånga samhälle. Avtalen som senare skrevs under har båda parter ett ansvar att följa. Det som skedde i höstas när det var klart att det skulle bli en ny majoritet i kommunen var att S- och C-ledamöterna i dåvarande miljö- och byggnadsnämnden beslutade att lägga detaljplanen för Matrosen vilande. Detta istället för att gå till beslut om att anta den. De synpunkter som kommit in från till exempel Länsstyrelsen hade tillgodosetts och planen var färdig att godkännas. I plan- och bygglagen finns inget som heter att man lägger en plan vilande, därav mitt uttalande om att så kan det inte gå till. Detta justerades senare efter kontakter med jurister till att planen återremitterades för att arbetas in i planprogrammet för Mörbylånga. Den tilltänkta exploatören, tillika kommunens avtalspartner fick information via media, det var först efter att exploatören uttalat att han ansåg att detta var ett avtalsbrott som personlig kontakt togs. Ett så pass stort och viktigt beslut som fördröjer en framtida byggnation med flera år borde ha diskuterats och kommunicerats med exploatören innan det fattats. Nu väntar eventuellt en rättslig tvist, och det är bara att beklaga. Det finns inga vinnare i ett sånt läge, allra minst invånarna i Mörbylånga kommun, kanske bara nån som vill stoppa all byggnation i Mörbylånga hamn.

Henrik Yngvesson (M) 
Oppositionsråd
, Mörbylånga kommun