Stort motstånd mot 136:an som 2+1-väg

Öland Artikeln publicerades
När Trafikverket hade Öppet hus i Glömminge i början av november kom 200 personer. Många har sedan skrivit till verket och uttryckt sina åsikter om den kommande ombyggnationen. I mitten projektledare Carl-Fredrik Nelsson.
Foto: Maria Wiell
När Trafikverket hade Öppet hus i Glömminge i början av november kom 200 personer. Många har sedan skrivit till verket och uttryckt sina åsikter om den kommande ombyggnationen. I mitten projektledare Carl-Fredrik Nelsson.

Många organisationer och enskilda uttrycker i skrivelser till Trafikverket ett starkt motstånd till den planerade ombyggnationen av väg 136 mellan Algutsrum och Rälla.

– Det är fel att lägga mycket pengar för att korta restiderna och hastigheten 100 km/h är alldeles för hög, är några av kommentarerna.

200 personer kom till Glömmingeskolan i början av november, när Trafikverket bjöd in till Öppet Hus där de skulle presentera sina planer för ombyggnation av 136:an. Därefter har flera föreningar och organisationer yttrat sig liksom många enskilda personer. Många av dem är klart negativa.

Företagarna Öland är motståndare till ombyggnationen med argumentet att en 2+1-väg inte förbättrar trafiksäkerheten. De menar tvärtom att det stora antalet lantbruksmaskiner som körs på vägen sommartid kommer att skapa köer som i sin tur kan leda till chansartade omkörningar.

Liknande argument har Sandens samfällighetsförening fört fram och noterar att problemen som Trafikverket vill åtgärda endast gäller sex till sju sommarveckor.

56 yttranden har kommit från enskilda personer och av dem är 24 skrivelser klart negativa till en 2+1-väg med mitträcke, medan åtta skrivelser är positiva.

Gemensamt för många av de yttranden som har kommit till Trafikverket är att man anser att hastigheten 100 km/h är alldeles för hög och att det är viktigare med säkra vägkorsningar, bland annat i Algutsrum, Glömminge, Stora Rör och Rälla.

Öfra Stora Rörs vägsamfällighet ifrågasätter att pendlingen blir snabbare ”då de boende tvingas till omvägar och att jordbruksmaskiner sänker farten, tvärtom kan många få längre restider”. Trafikverket håller med om att man måste stänga vissa utfarter till 136:an och att det kommer att leda till längre resväg på några platser.

I en kommentar till de olika yttranden som har kommit säger Trafikverket att ombyggnaden planeras mot bakgrund av dålig framkomlighet och bristande trafiksäkerhet. Utöver det är den anledning att förbättra miljön för gång- och cykeltrafikanter.

– Trafikverket har stor förståelse för behovet att värna Ölands unika värden. Ett av projektmålen är att ombyggnaden skall genomföras med minska möjliga intrång och negativ påverkan på natur-, kultur- och mijlövärden längs vägen, skriver man i en kommentar.

Fakta

Fortsatt arbete med ombyggnation av väg 136

Nov 2018 – samrådsmöte 1 i Glömminge skola

Febr 2019 – samrådsmöte 2

Nov 2018-Aug 2020 – Vägplan och granskningshandling

Nov-dec 2019 – Granskning

April 2020 – Fastställelsehandling

De som är berörda av ombyggnationen kan komma med synpunkter och påverka processen under tiden för samråd och granskning.

Visa mer...