Ortsborna målar upp sitt nya Mörbylånga

Mörbylånga Artikeln publicerades
Många av de privatpersoner som yttrat sig om planprogrammet, har bidragit med illustrationer och målande beskrivningar. Här syns en ortsbos framtidsvision av hamnen, där silons topp förvandlats till ett utkikstorn. Taken på lägre byggnader ska vara gröna, med olika jorddjup och ett kollage av Ölands floror.
Foto: Mörbylånga kommun
Många av de privatpersoner som yttrat sig om planprogrammet, har bidragit med illustrationer och målande beskrivningar. Här syns en ortsbos framtidsvision av hamnen, där silons topp förvandlats till ett utkikstorn. Taken på lägre byggnader ska vara gröna, med olika jorddjup och ett kollage av Ölands floror.

Mörbylånga engagerar. Många ortsbor har tagit vara på tillfället att påverka utformningen av hamnen och sockerbruksområdet.

De som bor i Mörbylånga värnar om sin omgivning. Det blir tydligt i de yttranden som kommit in under samrådstiden för planprogrammet över hamnen och sockerbruksområdet. Med egna illustrationer, målande beskrivningar och förslag på bostadslösningar vill Mörbylångaborna vara delaktiga i ortens förändringar.

I likhet med de åsikter som framkommit på samråden, vill många av skribenterna att hamnens kajer hålls fria från bostäder.

– Den nya fina kajen kommer att uppfattas som nästan privat och ingen vill ”tränga sig på”, skriver en person.

En övergripande åsikt är att hamnens kajer ska hållas fria från bostäder.
Foto: Malin Edeborg
En övergripande åsikt är att hamnens kajer ska hållas fria från bostäder.

I samband med att hålla kajerna fria, framförs också tankarna om att silhuetten mot Kalmarsund därmed hålls fri.

Förslag ges bland annat om att bygga bostäder på den gamla Vågen-tomten, intill Kulturparken.

– Tänk på vilka fantastiska lägen det blir på lägenheterna, underbara solnedgångar i västerläge från balkongerna och solen tittar in i sovrummen på öster om morgonen. Svårslaget, beskriver en Mörbylångabo.

Angående sockerbruksområdet är önskemålen att göra det tillgängligt för rekreation och kreativitet. Det finns också en vilja att bättre koppla samman sockerbruksområdet med Norra Viken och hamnen, genom att förlänga Fabriksgatan.

Under samrådet och i yttranden har ortsbor framfört önskemål om att knyta samman sockerbruksområdet, Norra Viken och hamnen genom att förlänga Fabriksgatan.
Foto: Malin Edeborg
Under samrådet och i yttranden har ortsbor framfört önskemål om att knyta samman sockerbruksområdet, Norra Viken och hamnen genom att förlänga Fabriksgatan.

Under samrådsmöten har vi fått till oss att dels göra en gata där, och dels angöra ett grönområde längs med sockerbruksparken. Längs den stensatta kanalen skulle det då kunna bli ett grönområde och längs gatan skapa bebyggelse, säger stadsarkitekten Marie-Christine Svensson.

Flera kommunala instanser har yttrat sig.

Kulturskolan ser gärna fortsatt verksamhet på Zokker, men pekar på det akuta behovet att åtgärda ventilationen för att därefter se över renovering av avlopp, kök och gemensamma ytor.

Mörbylånga bostads AB efterfrågar en tydligare viljeriktning och ekonomiska kalkyler på hur kommunen vill utveckla planprogrammets område.

Även kommunens enhet för mark och exploatering vill ha en exploateringskalkyl. Enheten vill också att planprogrammet ska vara övergripande och ange generell markanvändning, för att det lättare ska kunna anpassas till förändringar i framtiden.

Bland förslagen finns att göra Kulturparken mer tillgänglig, och att anlägga bostäder på grönytan framför.
Foto: Malin Edeborg
Bland förslagen finns att göra Kulturparken mer tillgänglig, och att anlägga bostäder på grönytan framför.

Marie-Christine Svensson är nöjd och överväldigad av den respons som hon och hennes medarbetare har fått under samrådsmötena, i yttrandena och i svaren på den enkät som legat ute på kommunens hemsida.

– Det har blivit intressanta och givande diskussioner, här finns mycket lokalkännedom. Mycket handlar om att lyfta blicken och få en långsiktighet. Att genomföra hela planprogrammet kan säkert ta 20 år, men samtidigt måste vi börja någonstans så att ortsborna ser att något händer snabbt.

Fakta

Fler förslag

Bland förslagen i yttrandena:

• Liten hamnkrog på hamnens södra kaj.

• Snarast anlägga genom Norra Vikens villaområde till badbryggan.

• Flytta återvinningsstationen från bebott område.

• Hamnen får inte bli ett konkurrerande ”centrum” till torget.

• Bostäder på ”hästhoppningsytan” intill Köpmangatan.

• Öppna upp Kulturparken, ta bort staketen

Visa mer...