Klart: Nybyggnation på Åkerboskolan

Borgholm/Löttorp Artikeln publicerades
Åkerboskolan, Löttorp
Foto: Carin von Post
Åkerboskolan, Löttorp

Efter en lång debatt i fullmäktige står det nu klart att stora delar av Åkerboskolan kommer att rivas för att ersättas med nybyggnation.

I omröstningen vann majoritetens nybyggnationsalternativ med en marginal på tre röster.

Enligt det förslag som fick fullmäktiges oeniga stöd med röstsiffrorna 19 - 16 ska nybyggnationen ske i kommunens regi och sedan tidigare är det känt att kommunledningen sneglar på en fabriksbyggd lösning, vilket ska pressa ner prislappen.

En summa som nämnts i slutskedet av den långvariga diskussionen kring F-9-skolans framtid – där majoriteten anser det ekonomiskt oförsvarbart att renovera merparten av skolbyggnaderna medan oppositionen är av den diametralt motsatta uppfattningen – är drygt 50 miljoner kronor för cirka 2 800 kvadratmeter.

Några röster i debatten:

– Vi har byggt vår uppfattning på professionens bedömning, att delen från -67 inte är något att bygga på, sade kommunalrådet Ilko Corkovic (S).

– Hanteringen av ärendet är under all kritik, ansåg Marcel van Luijn (M) och ifrågasatte starkt majoritetens förmåga till breda lösningar och kompromisser för att just efterfråga sådana i skolfrågan.

Han yrkade sedan på att fullmäktige om en tid - efter behovsanalys och kravspecifikation - får sista ordet i frågan.

– Centern vill bygga ny skola för att säkerställa ändamålsenliga lokaler i minst 50 år till, förklarade Staffan Larsson (C) och såg flera ekonomiska fördelar med nybyggnation kontra renovering.

– Sluta prata om 50 miljoner, det är redan 75 miljoner i och med renoveringen av biblioteket och Solvändan, sade Anette Hemlin (FÖL) och uppmanade kommunledningen ”att lyssna på föräldrarna” i utformningen av den nya skolan.

Oppositionsrådet Carl Malgerud (M) sträckte ut en hand från oppositionens sida för att bli ”otroligt besviken” över bristande gensvar:

– Ska vi ha det så här?

Efter cirka 1, 5 timme av debatt och en kortare ajournering drog omröstningsproceduren igång där flera yrkanden ställdes mot varandra.

fakta

Några av de yrkanden som gjordes från oppositionen

Återremissyrkande från SD – röstades ned med 20 - 6, nio avstod.

Rådgivande folkomröstning i de valdistrikt som sammanfaller med Åkerboskolans upptagningsområde – förslag från Per Lublin (ÖP) som röstades ned med 33 - 1, en ledamot avstod.

Tilläggsyrkande från Moderaterna – att beslutsunderlaget kompletteras med behovsanalys, kravspecifikation och kostnadsberäkning för enskilda delar samt ”en realistisk kostnadsberäkning” för hela projektet samt att ett definitivt beslut om upphandling avgörs i fullmäktige. Röstades ned med 19 - 16.

Att de krav som ställdes av föräldrarna vid ett dialogmöte tas med i kommande behovsanalys och kravspecifikation (se process-stegen) - förslag från Framtid Öland som röstades ned med 19 - 16.

Visa mer...

I majoritetens klubbade förslag sägs att biblioteket, gymnastikhallarna och förskolan behålls och rustas upp.

Även Kristdemokraterna röstade för nybyggnation.

Processen som nu följer har dessa steg:

1. Fullmäktige gav kommunstyrelsen i uppdrag att besluta om budget, finansiering, upphandlingsform och genomförande.

2. För att få fram ett upphandlingsunderlag tillsätter kommunstyrelsen en styrgrupp, bestående av kommunstyrelsens arbetsutskott, samt en arbetsgrupp bestående av skolledning, personalrepresentanter, fackliga företrädare samt tjänstemän från ekonomi- och fastighetsavdelningen.

3. De sistnämnda ska under givna ramar ta fram behovsanalys och kravspecifikation. I detta arbete kommer synpunkter från föräldrar och andra att beaktas. Avstämningsmöten mellan grupperna kommer att ske kontinuerligt med färdigt förslag framåt hösten.

4. Kommunstyrelsen tar beslut om upphandling. Spräcks självfinansieringsramen, cirka 40 miljoner per år, krävs beslut av fullmäktige. Målet är upphandlingsbeslut innan årets slut.