Länsstyrelsen hot mot Mörbylånga kommuns vattenförsörjning

Insändare Artikeln publicerades
Vattendämningen i Tveta.
Foto: Arkiv
Vattendämningen i Tveta.

Nyligen meddelades beslut att Mark och Miljödomstolen i Växjö tillsammans med länsstyrelsen i Kalmar tvingar Mörbylånga kommun att rasera vattenfördämningar anlagda i Tveta vattentäktsområde.

Fördämningarna syftar till att förbättra vattentillgången i täkten och skapa förutsättningar att bygga ut den kommunala vattenförsörjningen. Vi som bor på sydöstra Öland och varje sommar tvingas leva med sinande och ofta helt uttorkade brunnar är synnerligen besvikna över detta beslut. Det undanröjer möjligheterna att förbättra vattenförsörjningen inom detta utsatta område. I denna fråga saknar vi helt förtroende för länsstyrelsen. Det är uppenbart att deras agerande basera sig mer på fanatiskt tyckande än på kompetens och saklighet.

Mörbylånga kommuns åtgärder har vidtagits inom Tveta vattentäktsområde. Att ett område pekas ut som vattenskyddsområde innebär att det lagts ut för att säkerställa vattentillgång och vattenkvalitet för kommunens invånare. Alla som bedriver verksamhet inom området får respektera dessa förutsättningar och anpassa sin verksamhet efter vattenintressets behov. Vid prioritering mellan olika konkurerande intressen är det inom detta område vattenintressena som väger tyngst. Detta gäller uppenbarligen inte för länsstyrelsen som inom detta område prioriterar groddjur, vattensalamandrar, i stället för behovet att säkerställa vattenförsörjning till det nästan torrlagda sydöstra Öland.

I sak är det också tveksamt om de åtgärder Mörbylånga kommun utfört utgör en nackdel för groddjurens livsförhållanden. Detta framgår bla i studie som statens jordbruksverk utfört. Inför en förväntad framtid med högre temperatur och minskad nederbörd har jordbruksverket försökt belysa hur jordbruket kan bidra till en förbättrad vattensituation. Jordbruksverket har bla tittat på dämningar i befintliga diken och våtmarksområden. En slutsats verket drar är att sådana åtgärder är till fördel för såväl flora som fauna inom området. Särskilt nyttiga är små dämningar som leder till uttorkning i det dämda området i slutet av torrperioden strax innan höstregnen börjar och fyller på magasinen igen. Alltså exakt den typen av åtgärd Mörbylånga kommun utfört inom området. En av Sveriges högsta kompetens på odling och vattenhushållning har klargjort att den här typen av åtgärder är till fördel för hela samhället. Länsstyrelsen påstående att åtgärden är till nackdel för dessa intressen måste därför stark ifrågasättas.

Förhållandena på Öland och framförallt alvaret är speciella. Hela området lutar åt öster. Lutningen är dock inte helt likformig. En bit in på alvaret, i höjd med Tveta vattentäktsområde planar lutningen ut och det bildas en terassliknande platå med mindre lutning. Vid stora nederbördsmängder i samband med höstregn eller snösmältning på våren bildas stora nästan sjöliknande vattensamlingar på denna terrass. Eftersom området ändå lutar åt öster töms de sjöliknande områdena på vatten när höstregn och snösmältning upphört. Det Mörbylånga kommun gjort är att man anlagt en mindre fördämning i utloppet av en sådan vattensamling för att behålla det vatten som naturligt samlats här. Syftet med detta är att skapa förutsättningar för en ökad grundvattenbildning. En annan effekt av åtgärden är att den allmänna fuktigheten ökar inom området. Upptorkningen senareläggs, vilket skapar bättre förutsättningar för vattenlevande växter och andra organismer att överleva. Åtgärden måste därför anses vara till fördel för såväl vattenintressen som de naturvårdsintressen som länsstyrelsen värnar om.

Det är kanske inte helt säkerställt att kommunens dämning förbättrar vattentillgången i Mörbylånga kommun. Eftersom den utförs inom tillrinningsområdet för kommunens största vattentäkt, Tveta täkten, är det nog mycket som talar för att så är fallet. Vad man med 100-procentig säkerhet kan konstatera är dock att bortrivande av kommunens vallar innebär att vattnet omedelbart rinner ut i Östersjön och för all framtid är förlorat för såväl törstande sydölänningar som vattenlevande organismer. Inte blir förhållandet bättre av att fördämningarna skall vara borttagna senast innan maj månads utgång eller vid den tidpunkt när de gör som mest nytta.

Visst har Mörbylånga kommun handlat fel som anlagt fördämningarna utan tillstånd. Men käre herr landshövding och länsstyrelse förvärra inte situationen ytterligare genom att driva igenom ett olyckligt och dåligt motiverat beslut. Det drabbar bara oss som lever och verkar i området. Vi förväntar oss att länsstyrelsen omedelbart återtar kravet på bortrivning av anlagda vallar. Att man under kommande vår och sommar utvärderar effekten av åtgärden och försöker belysa hur den här typen av åtgärder skall kunna användas vid de många liknande vattensamlingar som finns på alvaret från Tveta och söderut ner mot Ottenby.

Roy Gustafsson, 
Skärlöv, 
ägare av en sinande brunn