”Kalmar län är i behov av stora reformer”

Insändare Artikeln publicerades
Anders Henriksson (S), Regionstyrelsens ordförande.
Foto: Pressbild
Anders Henriksson (S), Regionstyrelsens ordförande.

Länsunionen - S, C och L - har nu styrt tillsammans i åtta månader. Stora och viktiga beslut har tagits sedan dess, till exempel har vi påbörjat en ambitiös satsning på primärvården och utvecklingen av en mer nära vård.

Vi har också genomfört närmare 60 besök ute på olika hälsocentraler, kliniker och mottagningar. Att få träffa medarbetare, chefer och inte minst patienter ute på ”golvet” är otroligt värdefullt för oss. Dessa möten ger oss kunskaper och insikter som är viktiga när vi nu ska föreslår inriktningen för regionen de kommande åren, 2020-2022.

Till att börja med: För oss är det tydligt att Region Kalmar län i grunden är mycket välskött. I regionens bedriver medarbetarna en hälso- och sjukvård av hög kvalitet. Våra sjukhus rankas också som bland de bästa i Sverige. Men tveklöst står regionen inför stora utmaningar som kräver en ansvarsfull politik där viktiga beslut kräver breda överenskommelser.

I regionens kommande budget vill vi fokusera på följande områden:

1. God ekonomisk utveckling. Regionen ska minska sina kostnader för inhyrd personal och bli ledande på att använda digitalisering och e-hälsans möjligheter både för att förbättra och förnya vården samt uppnå ekonomiska effektiviseringar.

2. Utveckling av nära vård.Omställningen till Nära vård ska intensifieras. Patienternas möjlighet till fast läkarkontakt ska stärkas, särskilt prioriteras patientgrupper där kontinuiteten är extra viktig. Länsunionen vill stärka förutsättningarna för att uppnå god bemanning på regionens hälsocentraler. Välbemannade hälsocentraler ska vara motorer i arbetet att utbilda allmänspecialister. Målsättningen är att dessa ska bidra till förbättrad bemanning på andra hälsocentraler i närområdet.

3. Psykisk hälsa. Tillgängligheten ska stärkas inom barn- och ungdomspsykiatrin. En tydlig och lättkommunicerad väg in för barn och unga med psykisk ohälsa ska utarbetas. Vidare ska projekt för att minska sjukskrivningarna inom psykisk ohälsa och problem i rörelseapparaten utvecklas och spridas i hela länet.

4. Jämlikhet och jämställdhet i Region Kalmar Län. Genus- och mångfaldsperspektivet ska bli tydligare. All ärendeberedning ska göras med ett jämställdhetsperspektiv. Arbetet för att bemöta och omhänderta våldsutsatta personer ska utvecklas. Särskilt fokus läggs på att motverka mäns våld mot kvinnor och arbetet mot könsstympning.

5. Bättre folkhälsa för regional utveckling. Regionen har på vissa håll höga ohälsotal. Här måste arbetet intensifieras, bland genom förebyggande insatser i samverkan med länets kommuner och ideella organisationer. Riktade hälsosamtal ska prövas i områden med störst skillnader i hälsa. Uppdrag ska ges att utarbeta ett hälsovårdsprogram för äldre. En god hälsa är också starkt relaterad till godkända skolresultat. Ett initiativ ska därför tas för att tillsammans med kommunerna öka andelen godkända på högstadiet.

6. Regional utveckling i hela länet.Arbetet för att utveckla länets infrastruktur stärks i samverkan med kommunerna. Regionen ska verka för att få till stånd pendeltågstrafik på Stångådalsbanan. Regionen ska vidare verka för dubbelspår på kust till kust. Regionen ska stötta arbetet med ortsanalyser för att stärka lands-bygden och de så kallade 1000-invånarsamhällenas förutsättningar att utvecklas. Ett levande kulturliv i hela länet har ett stort egenvärde men betyder också mycket för besöksnäringen och folkhälsan. Satsningen på Byteatern är ett uttryck för detta.

7. En av Sveriges bästa arbetsplatser. Verksamheter som har öppet dygnet-runt har särskilt svåra utmaningar att behålla och rekrytera medarbetare. Länsunionen vill utarbeta förslag som gör det lättare att rekrytera och behålla medarbetare i så kallad 24/7-verksamhet. Länsunionen vill också skapa fler karriärvägar, utreda framtidens yrkesroller och stärka undersköterskornas framtida yrkesutveckling. Vi vill också pröva införandet av ett anställningslöfte för sjuksköterskestudenter på Linnéuniversitetet som klarat sin utbildning.

Kalmar län är i behov av stora reformer. Dessa kan vi lättare ta itu med tillsammans över de gamla blockgränserna. Länsunionen vill gå vidare i arbetet för att göra regionen starkare, friskare och företagsvänligare.

Anders Henriksson (S)

Regionstyrelsens ordförande

Christer Jonsson (C)

Regionråd

Pierre Edström (L)

Regionråd