Åsikter

Vårt arbete i Byrum bevarar naturvärden

Åsikter ,
”På stranden har vi tagit bort de stora buskagen med balsampoppel” skriver Åsa Johansson om arbetena i Byrum.
Foto:Carin von Post
”På stranden har vi tagit bort de stora buskagen med balsampoppel” skriver Åsa Johansson om arbetena i Byrum.

Svar på insändare från Naturvän, i Ölandsbladet 10 februari 2018.

Det är länsstyrelsen som förvaltar området vid Byrums skog. Avverkningarna har gjorts i samarbete med Sveaskog som är markägare, men det är länsstyrelsen som har initierat åtgärderna..

Syftet med åtgärderna är att bevara naturvärden.

På stranden har vi tagit bort de stora buskagen med balsampoppel. Balsampoppel är ett nordamerikanskt trädslag som planterats på stranden för att binda sanden. Där har den med åren bildat stora buskage som effektivt breder ut sig på bekostnad av den inhemska floran och faunan. Nu ges möjlighet för naturligt förekommande arter att återetablera sig i området.

I skogen bakom stranden har vi genomfört avverkningar för att glesa ut och skapa en variation och luckighet. Skogen har med tiden vuxit sig allt tätare, vilket gör att de ljus- och värmeälskande arter som ska bevaras i naturreservatet försvinner.

På 1700-1800-talen, då det var problem med sandflykt i området, var skogen och stranden mycket mer öppna. Även om vi lösgör sanden i vissa delar kommer vi inte få några sådana problem.

Arbetet är inte färdigt. När snötäcket försvinner kommer spåren efter avverkningsmaskinerna återställas, en del stubbar efter avverkningarna kommer att grävas upp och partier med bar sand kommer att skapas i skogen. Moss-och lavvtäcken breder ut sig mer och mer i skogen, så växter och djur som är beroende av bar sandmark kommer att försvinna om vi inte stör marken. Men vi lämnar också områden orörda. Arbetet planeras att bli färdigt under april månad.

Samtidigt som vi genomför åtgärder som är nödvändiga för att bevara hotade arter så är vi måna om att bevara områdets betydelse för rekreation och friluftsliv.

Åsa Johansson

Enhetschef länsstyrelsens naturskötselenhet