Åsikter

Kalmar län behöver ett Sydostpaket

Åke Nilsson (KD) Mathias Karlsson (L) Leif Larsson (C) Harald Hjalmarsson (M) ,
”För att stärka hela sydöstra Sverige behöver vi stärka sambanden mellan de regionala tillväxtmotorerna i de olika länen”, skriver insändarskribenterna.
Foto:Arkiv
”För att stärka hela sydöstra Sverige behöver vi stärka sambanden mellan de regionala tillväxtmotorerna i de olika länen”, skriver insändarskribenterna.

Kalmar län har ett antal profilområden och starka varumärken med nationell och internationell konkurrenskraft.

Exempel inom besöksnäringen kan vara Astrid Lindgrens Värld och Öland. Andra starka varumärken är t ex Åbro, Scania, Södra, Xylem, Guldfågeln och Överums Bruk. Några av dessa företag är dessutom starkt bidragande till att Sverige AB som stort exportland. Skogen är även den en stor exportprodukt från Sverige. När det gäller livsmedelsförsörjningen i Sverige står länet för en stor andel av denna i förhållande till andelen av befolkningen som bor här, t ex är länet Sveriges största producent av ägg och ost. Detta borde vara argument nog för att regeringen och dess statliga myndighet med ansvar för infrastrukturen, Trafikverket, skulle inse vikten av satsningar på Kalmar län alternativt inse konsekvenserna av uteblivna satsningar och då inte minst för Sverige som helhet.

Under hösten har organisationen Svenskt Näringsliv presenterat sin ranking av företagsklimatet i hela landet. Flera kommuner i länet har framskjutna placeringar men faktum är att företagarna i vårt län anser att vi har sämst kommunikationer i Sverige. Den bistra sanningen är att uteblivna satsningar är ett hot för utvecklingen av företagen vad gäller kompetensförsörjning och transporter av gods.

Kalmar län har totalt fyra arbetsmarknadsregioner vilka samtliga är relativt små. Då ska vi notera att Västervik är en egen arbetsmarknadsregion med allt vad det innebär i t ex sårbarhet. Tar man exemplet Skåne har man där tack var ökade möjligheter att snabbt transportera sig med framförallt Pågatågen endast två arbetsmarknadsregioner. Större AM-regioner innebär ett ökat utbud av arbetstillfällen att välja på för den enskilde och ökade förutsättningar för kompetensförsörjning för arbetsplatserna. Om pendlingsrörelsen har ökat något mellan vissa kommuner i länet är pendlingssambanden över länsgränsen mycket begränsad. Detta till stor del beroende av brister i tillgängligheten.

För att stärka hela sydöstra Sverige behöver vi stärka sambanden mellan de regionala tillväxtmotorerna i de olika länen. I Kalmar län handlar det framförallt om att knyta an till Linköping, Växjö och Karlskrona, tre universitetsstäder. Det skulle gynna oss alla. Det handlar såväl om att investera i ett säkert vägnät, 2-1 väg och viltstaket, istället för som nu då Trafikverket i vissa fall sänker hastigheten av säkerhetsskäl. På E22 återstår förbifart Mönsterås annars är vi nästan i mål med de satsningar som Trv redovisar i sitt förslag till regeringen. Nya angöringar till Västervik, Oskarshamn och Ölandsbron skulle bidra till både regionförstoring och ökad konkurrenskraft.

En del av de satsningar som behöver göras på vägnätet är regionens ansvar men en förutsättning för att klara detta är att vi får en större tilldelning från staten att fördela i den regionala transportplanen.

Den allra största vinsten vad gäller såväl godstransporter som persontransporter är satsning på järnvägen, Kust-kust samt Stångådals- och Tjustbanan. Banorna är ett statligt ansvar men trots detta har Kalmar län under de senaste åren gått in med medel för att rusta upp Stångådals- och Tjustbanan. Dessa banor utgör skelett till kommande höghastighetsbanor och är viktiga matarstråk. De förbinder också universitetsstäderna i Sydöstra Sverige med varandra.

Nu är situationen så allvarlig att regeringen snarast måste besluta om ett Sydostpaket!