Åsikter

Har vi släppt in en bock i örtagården?

Åsikter ,
Insändarskribenten har inte positiva erfarenheter av IP Onlys grävningar.
Foto:Arkiv
Insändarskribenten har inte positiva erfarenheter av IP Onlys grävningar.

I Ölandsbladet av 3 februari detta år kan läsaren under rubriken ”Plötsligt stopp för IP-Only: Tagit paus” ta del av förklaringar från ansvariga för IP-Onlys kund- och mediakontakter avseende det aktuella läget. Det är huvudsakligen en ljus och optimistisk bild som tecknas, något som lär fylla en och annan kund med förundran!

Till denna grupp hör undertecknad – här mina erfarenheter i sammandrag:

Någon gång, sannolikt före den 19/12 förra året, grävde fiberföretaget av såväl elledningen som kommunalvattenledningen till min fastighet. Detta skedde trots att en arbetsledare i god tid dessförinnan noga märkt ut ledningarnas läge och riktning med såväl väl tilltagna käppar som skrivna anvisningar. Att jag svävar på målet beträffande tidpunkten för skadans uppkomst, beror på att företaget underlät att informera vare sig mig som fastighetsägare eller nätägaren om skadan. Man lämnade helt sonika platsen med avgrävda elledningar som helt oskyddade pekande rakt ut i luften!

Den 22 december blev jag uppmärksammad på det inträffade av en förbipasserande, som upptäckt att värmepumpen stannat (vid verkställd kontroll på plats samma dag visade sig de första konsekvenserna av elbortfallet i låg inomhustemperatur och att innehållet i frysen - icke förvånande - blivit otjänligt). Omgående gjordes ett första försök till skadeanmälan till IP_Onlys kundtjänst, som meddelade att man inte befattade sig med dylika reklamationer utan hänvisade till gräventreprenören BRS. Vid kontakt med denna hänvisades jag vidare till en underentreprenör, som trots kontaktförsök via telefonsvarare och SMS aldrig avhörts.

Samma dags kväll anmälde undertecknad skadan till nätägaren EOn, som med berömvärd snabbhet ryckte ut och provisoriskt ordnade så att uppvärmningen av huset kunde återställas.

Härefter kontaktade jag åter IP-Onlys kundtjänst, denna gång skriftligen med utförlig information om det inträffade och de då synliga konsekvenserna härav.

Härefter har jag genom upprepade skrivelser till fiberleverantören sökt upprätta en dialog kring den inträffade situationen. Resultat hittills: Tre (3!) registrerade (olika) ärendenummer vid företagets reklamationsavdelning.

Besök på plats den 9/1, alltså bortåt tre veckor efter att skadan kan beräknas ha inträffat, av en artig representant för en underleverantör, som sade sig ha fått rapport om den inträffade skadan så sent som samma dag (!) och som lovade åtgärda denna snarast i dialog med de el- och VVS-företag jag redan hunnit kontakta i ärendet. Härefter har till synes intet hänt eller återkopplats vidare.

Telefonmeddelande för några dagar sedan från en representant för fiberleverantören som lät meddela att installationen nu var slutförd. Efter att ha muntligen påpekat för vederbörande att jag inte delade denna uppfattning blev jag skriftligen kontaktad av IP-Onlys reklamationsavdelning. Av innehållet i detta meddelande drar jag slutsatsen att anledningen till min – vid det här laget - bristande samarbetsvilja var okänd för berörda, varför jag på nytt skrev en - denna gång - kortfattad redogörelse för mina surt förvärvade erfarenheter. Härvid påpekade jag också att någon betalning i detta läge för utförda tjänster inte var att påräkna från mig.

De reaktioner på IP-Onlys framfart man kan ta del av, bland annat via nätet, och som tämligen unisont ger skilda uttryck för kundernas frustration borde hos en seriös utövare väcka farhågor för ådagalagda allvarliga kvalitetsbrister och förorsaka menlig inverkan på den egna nattsömnen.

Mot bakgrund av mina egna ovan redovisade erfarenheter så här långt står jag tvekande inför om de som ännu inte utsatts för IP_Onlys grävövningar verkligen skall vara att beklaga, eller om de snarare skall gratuleras, detta med tanke på utfallet!

Anders Lundquist, Spånga/Källa