Åsikter

Få kommuner i Kalmar län arbetar mot digitalt utanförskap

Mikael Ek ,

En enkätundersökning framtagen av Svenska Stadsnätsföreningen visar att okunskapen om digitalt utanförskap är stor bland landets ledande kommunföreträdare och att antalet åtgärder är få för att öka den digitala delaktigheten. Exempelvis är det bara fem kommuner i Kalmar län som uppger att de arbetar för att minska det digitala utanförskapet. Majoriteten av de ledande kommunföreträdarna i länet uppger också att de inte vet om ersättning för bredband och dator ingår i försörjningsstödet.

Den offentliga sektorn blir allt mer digitaliserad för var dag som går men kunskapen kring det digitala utanförskapet hänger inte med. E-tjänster ersätter kundtjänst via telefon och fysiska kontor läggs ner, inte minst på landsbygden. Det innebär med andra ord att den digitala klyftan ökar och att tillvaron för dem som inte är en del av digitaliseringen blir allt svårare.

I takt med att samhällsservicen digitaliseras allt mer har vi en stor samhällsgrupp som inte får del av vår gemensamma välfärd. Därför riskerar det här utanförskapet att bli ett stort framtida problem för såväl de drabbade hushållen som för kommunerna.

För ett år sedan tog vi fram en studie som visade att uppskattningsvis en miljon svenskar i dag står utanför digitaliseringen. Det handlar i stor utsträckning om äldre, personer som är födda utanför Europa eller de med låg inkomst. För att öka den digitala delaktigheten i gruppen så behövs flera åtgärder, däribland grundläggande IT-utbildning för nyanlända, anpassning av dagens försörjningsstöd för ökad tillgång till internet i hemmet samt stärkta nätverk mellan ideell, offentlig och privat sektor. Framför allt behövs ökad kunskap inom offentlig sektor.

Vi ser inga tydliga förbättringar och tyvärr verkar frågan hamnat mellan stolarna. Orsaken till det är sannolikt att det är otydligt vems ansvar det är att säkerställa möjligheten att vara en del av det digitala samhället. Den frågan behöver hanteras och ytterst ansvarig för det är regeringen. Men även kommunerna måste reflektera över vilka konsekvenser som uppstår när allt fler delar av deras verksamheter digitaliseras. Hur påverkas de som i dag står utanför digitaliseringen när analoga tjänster avvecklas? Ingår tillgång till dator och bredband i försörjningsstödet?

Frågan om digital delaktighet handlar dock om så mycket mer än bara tillgång till dator eller förmåga att hantera e-tjänster. Att ha tillgång till de tjänster som samhället erbjuder, på likvärdiga villkor, är en demokratifråga. Just därför behöver den hamna högre upp på kommunerna och regeringens agenda.