Åsikter

Centern, skjut oss inte i ryggen. Tack!

Framtid Öland ,

På det stora hela håller Framtid Öland med Eva Wahlgrens och därmed Centerns insändare om Åkerboskolan i Ölandsbladet 9 december.

Men det är några saker i insändaren där vår syn på fakta inte överensstämmer med Evas. Så här kommer lite kompletterande uppgifter: Majoriteten har inte vare sig låtit utreda en fantasiombyggnad eller begärt en offert på paviljonger. Det här är en resa som samtliga partier har gjort tillsammans.

Enligt protokoll från Kommunstyrelsens (KS) sammanträde 20 juni fick KS ta del av en förstudie och därmed två förslag på ombyggnad av Åkerboskolan (fantasiombyggnad).

Inget av de förslagen rymdes inom investeringsbudgeten och samtliga partier yrkade på återremiss med bland annat motiveringarna att analys av lokalens skick saknades, finns utbyggnadsmöjligheter och möjligheter att bygga i etapper etc. Återrapportering vid KS sammanträde 24 oktober. Då presenterades ytterligare ett förslag som inte heller var godtagbart (paviljonger) och en enig KS beslutade att uppdra till fastighetsavdelningen att istället undersöka möjligheten hos olika företag att förvärva uppförd modullösning, alternativt bygga i egen regi samt återrapportering till KS för beslut på januarimötet. Framtid Öland har dessutom återigen lyft frågan att vi ska göra en opartisk och extern teknisk utredning om byggnadernas status då detta aldrig har gjorts. Där står vi nu. Samtliga partier har alltså visat på samma vilja i detta ärende . Oavsett om man tillhör majoriteten eller oppositionen.

Och när det gäller Åkerboskolans framtid så var Framtid Öland kanske det första partiet som reagerade på skrivelser/utredningar som vi ansåg vara negativa för skolans framtid. Redan den 12 september skickade vi ett mejl till samtliga ledamöter i utbildningsnämnden (UN) och informerade om att vi inte under några omständigheter kommer att delta i beslut som i förlängningen kan leda till en negativ förändring av verksamheten på Åkerboskolan.

Den 18 september lämnar vi en protokollsanteckning som säger samma sak i samband med UN arbetsutskott. Den 26 september lämnades en skriftlig reservation i samma ärende till UN protokoll.

Vår ledamot i UN, som också sitter med i arbetsutskottet har varit väldigt tydlig med Framtid Ölands ståndpunkt och Centern har hela tiden informerats om den. Så att hänga ut majoriteten (som då också inkluderar Framtid Öland) som några bufflar i den här frågan är som att skjuta oss i ryggen bara för att plocka politiska poäng. Vem gör så?

Om vi ska replikera kulan så ska vi inte glömma att Åkerboskolans dåliga skick inte har uppkommit under den här majoritetens tre år vid rodret. Utan detta beror på bristande underhåll sedan många år tillbaka, när Centern var i majoritet. Så när det gäller just Åkerboskolan ska kanske inte Centern bita sig i svansen utan vi föreslår nu att alla hjälps åt att hitta en bra, ekonomisk och långsiktig lösning som blir bra för norra Öland. För om man lyssnar, är det väl ändå det som majoriteten av alla kommunens politiska ledamöter vill?! Kom ihåg – Med gemensamma krafter utvecklar vi hela Borgholms kommun till något vi är stolta över. Nu och för framtiden!